• تلفن01143272424
  • ایمیلinfo@taks.co.ir
  • آدرسمازندران - آمل - بلوار امام رضا (ع) - رضوان 4 - پلاک 25 - واحد 2
دانلود رزومه
  • تلفن01143272424
  • ایمیلinfo@taks.co.ir
  • آدرسمازندران - آمل - بلوار امام رضا (ع) - رضوان 4 - پلاک 25 - واحد 2

شرکت تلفیق اندیشه و کار سریر

شرح خدمات

سازمان های طرف قرارداد

سازمان هواشناسی استان مازندران

شرح فعایت ما در سازمان هواشناسی استان مازندران را بخوانید

سازمان مدیریت بحران کل کشور

شرح همکاری ما با سازمان مدیریت بحران کل کشور را بخوانید.

مجوزها و گواهی‌نامه‌ها